Online Fee Pay


કોલેજ ની ઓનલાઇન સત્ર ફી ભરવાનો આપવામાં આવેલ સમય સમાપ્ત થયેલ હોય, હવે પછી બાકી રહી ગયેલ વિદ્યાર્થીઓએ લેઈટ ફી સાથે સત્ર ફી ભરવા માટે કોલેજનો રૂબરૂ સંપર્ક કરવો.